Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dětská liga 20.ročník

 

DĚTSKÁ LIGA PRO MLADÉ HASIČE

 

PROPOZICE SOUTĚŽE

 

1. NÁZEV SOUTĚŽE:

Dětská liga pro mladé hasiče – 20.ročník

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Dětskou ligu organizuje a technicky zabezpečuje Sbor dobrovolných hasičů v České

Lípě v rámci celoroční systematické a všestranné činnosti kolektivů mladých hasičů.

a) Termín a místo konání:

Soutěž proběhne v sobotu 10 června 2023 na travnatém prostranství u hasičské zbrojnice ve Staré Lípě -Liberecká 129, Česká Lípa 

b) Program soutěže: časový průběh bude ještě upřesněn.

8.00 – 8.45 hod. - příjezd a prezence soutěžících

9.00 – 9.15 hod. - slavnostní zahájení soutěže, nástup soutěžících

9.20 – 13.00 hod. - zahájení a průběh soutěže

13.00 hod. - vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Vyhlášení výsledků je orientační, bude provedeno dle počtu přihlášených soutěžících.

c) Velitel soutěže:

Velitelem soutěže byl jmenován velitel SDH – p. Zdeněk FRYDRYCH

d) Hlavní rozhodčí:

Hlavním rozhodčím soutěže byla jmenována p. Nina PENČEVOVÁ.

e) Přihláška do soutěže:

Přihlašovatel zašle pořadateli písemnou závaznou přihlášku (stačí nahlásit počet družstev) nejpozději do 1. června 2023 na adresu:

Zdena Semerádová, Příbramská 2015, 470 01 Česká Lípa popřípadě

e-mail: Z.Semeradova@seznam.cz

f) Losování:

Losování startovních čísel bude provedeno při zahájení soutěže.

g) Stravování a doprava:

Dopravu a stravu si zabezpečuje každý soutěžící kolektiv na své náklady.  

h) Kontaktní osoba:

Případné dotazy a informace dodá Zdena Semerádová na tel. čísle

602 11 37 07 –kdykoli

i) Startovné:

Startovné činí 150 Kč za soutěžní kolektiv a úhrada bude provedena při prezentaci-

j) Pojištění:

Soutěž je zařazena v kalendářním plánu soutěží Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na rok 2022. Jiné pojištění pořadatel nezajišťuje.

k) Ceny:

Soutěžit se bude hlavně o putovní pohár pro každou kategorii, kterou získá vítěz. Pokud se podaří jednomu kolektivu získat pohár 5x za sebou, stane se jeho majitelem a organizátor soutěže musí dodat nový. Vítězné soutěžní družstvo je povinno zabezpečit vyhraný putovní pohár proti zcizení či poškození a vrácení nejpozději 14 dní před konáním nového ročníku, aby mohl pořádající SDH připevnit štítky s vítězi. V případě ztráty či poškození organizátor zajistí nový na náklady současného držitele a vyžaduje si právo kontroly poškození poháru.

 

3. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Soutěž se koná dle směrnic pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů vydaných Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska platných od 01.09.2022 s těmito úpravami:

a) Kategorie a disciplíny soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit všechny kolektivy mladých hasičů tj. i ti kteří nejsou zapojeny v celoroční soutěži hry Plamen. Soutěžní družstvo musí být 7– mi členné. Požární kuželník bude plněn po ukončení požárního útoku 3 členy, kteří útok plnili.

Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích: - mladší – 6 – 11 let

* starší – 11 – 15 let (rozhodující je 1.9.)

Samostatnou kategorií je přípravka – pravidla soutěže jsou uvedena níže děti 3 – 6 let (1.9. nesmí mít 7 let a ke dni soutěže nesmí být mladší 3let)

Soutěž je složena ze dvou disciplín: - požární útok (dle přiložených propozic)-7 členů - požární kuželník – 3 členy

Poznámka: Dětská liga pro mladé hasiče se bude provádět ve dvou pokusech

b) Pravidla soutěže:

Požární útok proběhne dle níže uvedených pravidel.

Kategorie starší:- utvoří pomocí dvou savic a sacího koše přívodní vedení, dopravní a útočné vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, čtyř hadic C a proudnic C. První útočný proud podstrčí hadici C s proudnicí pod příčným břevnem a překážku překoná. Tuto překážku překonají dva členové družstva. Druhý útočný proud musí překonat lávku (dva členové) a hadici vést po pravé straně lávky (hadice musí být po pravé straně lávky v okamžiku opuštění překážky – lávky, členem, který hadici natahuje). V případě, že druhý člen hadici přehodí (pokud leží na špatné straně či na lávce) je toto hodnoceno jako chyba (5 trestných sekund). Druhý člen u každého proudu musí překážku překonat do výstřiku vody z proudnice na daném proudu (v době výstřiku musí být za překážkami čtyři členové družstva).

 

Kategorie mladší:- na předem utvořené přívodní vedení připojí sací koš a vytvoří dopravní a útočné vedení s použitím dvou hadic B, rozdělovače, čtyř hadic C a proudnic C. První útočný proud podstrčí hadici C s proudnicí pod příčným břevnem a překážku překoná. Tuto překážku překonají dva členové družstva. Druhý útočný proud musí překonat lávku (dva členové) a hadici vést po pravé straně lávky (hadice musí být po pravé straně lávky v okamžiku opuštění překážky – lávky, členem, který hadici natahuje). V případě, že druhý člen hadici přehodí (pokud leží na špatné straně či na lávce) je toto hodnoceno jako chyba (5 trestných sekund). Druhý člen u každého proudu musí překážku překonat do výstřiku vody z proudnice na daném proudu (v době výstřiku musí být za překážkami čtyři členové družstva).

 

c) Hodnocení soutěže:

K naměřenému času se připočítává 5 trestných sekund za níže uvedené případy (každý případ):

1. nepřekonání překážek za každý případ tj. nepřekonání lávky či břevna (oběhnutí, minutí apod.)

2. nepřekonání překážek prvním i druhým členem do výstřiku vody z proudnice za každý případ (každou překážku musí překonat dva členové)

3. Nepodstrčení hadice C pod břevnem (rozhoduje hadice ne proudnice tj. proudnice může být napojena až po překonání překážky),

4. vedení hadice C na opačné straně lávky při opuštění lávky členem, který ji natahuje. V případě, že druhý člen hadici přehodí na správnou stranu ještě před opuštěním lávky prvním členem je toto hodnoceno, jako správné vedení, v opačném případě (hadice je přehozena po opuštění lávky prvním členem) je toto hodnoceno 5ti trestnými sekundami.

5. Nepřekonání překážky dalším členem družstva, který se pohybuje v nástřikové zóně tj. za překážkami za každý případ.

6. V případě navrácení se zpět do nástřikové zóny soutěžící znovu nepřekoná již jakoukoliv překážku za každý případ (soutěžící může nástřikovou zónu opustit např. za účelem spojení hadic, bez překonání překážek, avšak při návratu musí překážku opět překonat).

POKUS JE NEPLATNÝ:

1. Není-li sací koš přišroubován na savici před ponořením do nádrže, vyjmutí z vodního zdroje či je šroubován v nádrži z vodou (pokud vypadne soutěžícímu koš z ruky a spadne do kádě ještě před našroubováním, i když ho vytáhne, našroubuje a teprve potom ponoří savici do kádě je pokus neplatný)

2. Není-li celé přívodní vedení do splnění pokusu sešroubováno

3. Překročí-li v průběhu stříkání do terčů kterýkoliv soutěžící čáru nástřiku nebo se jí dotýká (přesah proudnice není překročení – pokud však již má za čarou nebo na čáře ruce jedná se o překročení)

4. Pokud je koš šroubován v kádi pod vodou

5. Pokud nedojde k zavodnění čerpadla do 60 s

6. Pokud není provedeno naplnění terčů do 120 s

7. Pokud soutěžící nedokončí disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena (rozhodující je hvizd rozhodčího o ukončení disciplíny).

8. Pomůže-li při plnění disciplíny soutěžnímu družstvu jiná osoba (za pomoc jiné osoby se považuje i pohyb vedoucího či někoho jiného po odvodu dráhy tzv. vedení závodníka). Slovní pomoc je povolena

K času dosaženého při požárním útoku se přičtou trestné sekundy za nepřekonání překážek a trestné sekundy z požárního kuželníku. Získaný čas bude časem výsledným. Soutěž vyhrává kolektiv, který bude mít v součtu nejkratší dosažený čas. V případě shody času bude rozhodovat nejprve dosažený čas v požárním útoku. Při případné shodě i těchto časů bude rozhodovat nový pokus jednoho člena v požárním kuželníku.

Do celkového hodnocení (výsledného) se bude započítávat lepší čas z obou pokusů (vždy se bude brán výsledný čas pokusu).

Kategorie přípravka:- minimální počet dětí 4 max. 7 - materiál: 2 ks hadice D 10 m, 2 ks hadice D 5 m, rozdělovač na hadice D, 1 ks hadice C, 2 ks proudnice D, 2 ks domeček s plamínkem (jednotné terče i materiál). Útok je proveden ve dvou pokusech.

Provedení útoku: na předem utvořeném přívodním vedení bude provedeno našroubování koše dítětem z přípravky (pokud pomůže při šroubování dospělý, je to hodnoceno 5-ti trestnými vteřinami), děti ponoří koš do nádrže s vodou (povolena pomoc dospělého či určené osoby), a provedou dopravní a útočné vedení s pomocí hadice C, kterou napojí na přetlakový ventil a rozdělovač, hadice D – 10 m napojí na rozdělovač, hadici D – 5 m spojí s hadicí D 10 m a proudnici spojí s hadicí D – 5 m. Od nástřikové čáry se snaží shodit plamínek v domečku (při stříkání není pomoc vedoucí či dospělé osoby povolena – 5 trestných vteřin). Čas bude měřen stopkami od odstartování po shození plamínku v domečkách. Při požárním útoku mohou pomáhat max. 2 osoby (vedoucí, rodiče, starší kamarádi). Pokud bude u koše ustanovena jedna osoba pro všechny soutěžní kolektivy, mohou pomoci na základně dvě dospělé osoby. Pokud bude chtít soutěžní kolektiv mít u koše vlastní osobu, započítá se tato osoba do počtu uvedeného počtu, tj. v tomto případě bude dětem na základně pomáhat pouze 1 dospělá osoba

Požární kuželník

provádí 3 členové a to rozvinutím 10 ti metrové hadice C na cíl v podobě 9 ti kuželek. Každý člen má pouze jeden pokus a po ukončení pokusu si musí rozhozenou hadici smotat.

Děti z přípravky provádí požární kuželník s pomocí jiné osoby (jiná osoba pomáhá s rozvinutím hadice C). Požární kuželník se provádí po dokončení požárního útoku a smotání hadic. V případě, že se členové, kteří shazují, nedostaví bude se hodnotit, jako neprovedení disciplíny

 

Hodnocení: za každou neshozenou kuželku 1 trestná vteřina. V případě, že se členové družstva nedostaví po dokončení požárního útoku a motání hadic k provedení disciplíny, bude toto hodnoceno, jako nesplnění disciplíny, tj. družstvo obdrží 27 trestných vteřin.

c) Hodnocení soutěže

K času dosaženého při požárním útoku se přičtou trestné vteřiny za nepřekonání překážek (viz. hodnocení požárního útoku) a trestné vteřiny z požárního kuželníku. Získaný čas bude časem výsledným. Soutěž vyhrává kolektiv, který bude mít v součtu nejkratší dosažený čas v daném pokusu. V případě shody času bude rozhodovat nejprve dosažený čas v požárním útoku. Při případné shodě i těchto časů bude rozhodovat nový pokus jednoho člena v požárním kuželníku.

Do celkového hodnocení (výsledného) se bude započítávat lepší čas z obou pokusů (vždy se bude brát výsledný čas pokusu).

d) Protesty a odvolání:

Za podání protestu je skládána kauce ve výši 100 Kč, která je nevratná. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu, který rozhodne o oprávněnosti podaného protestu. Jeho rozhodnutí je konečné a nevratné

e) Materiálně technické zabezpečení a technická přejímka materiálu:

Každé soutěžní družstvo soutěží při požárním útoku s vlastním materiálem včetně PS 12, proudnic a ochranných přileb. Délka hadic min. 9,5 m - izolované. Přetlakový ventil bude dodán pořadatelem. Při závadě na vlastním materiálu nelze pokus opakovat. Technickou kontrolu provede na základně určený rozhodčí. Po ukončení pokusu bude provedena namátková kontrola některého z použitého nářadí. Kontrolovaný materiál vybere rozhodčí. Pokud by došlo k závadě na terčích, které dodává pořadatel, rozhodne hlavní rozhodčí o případném opakování pokusu.

f) Kontrola soutěžících:

Kontrola soutěžících bude prováděna namátkově dle zaslané přihlášky a dle předloženého členského průkazu v průběhu soutěže.

g) Povrch dráhy a měření času:

Na travnatém porostu u hasičské zbrojnice SDH Česká Lípa – Stará Lípa. Měření času bude časomírou popřípadě stopkami.

 

V České Lípě dne 11.4 2023

 

 

 
 
 
 
 "obrázek provedení nejde bohužel vložit"
 
 
PŘIHLÁŠKA
Dětská liga pro mladé hasiče
20. ročník
 
 
Kolektiv SDH :
 
 
Kategorie :
 
 
 
 
Poř.
č.
 
 
Jméno a příjmení
 
Datum narození
číslo
průkazu
 
 
ZP
 
Podpis
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí kolektivu :  . . .. . . . . .
 
 
 
Datum :  .. . . . . . . . .                                                                    
 
                                                                                       Razítko a podpis
                                                                                                         

                            . . . . . . . . . . . . . .